POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(Politica de Confidenţialitate)

Societatea Electrocentrale București S.A (denumită în continuare „ELCEN” sau „Compania”), persoană juridică română, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.227, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1696/2003, cod unic de înregistrare RO15189596, vă punem la dispoziție această Politică privind Prelucrarea Şi Protecţia Datelor cu Caracter Personal pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Datele personale vă aparțin și noi respectăm acest lucru. Este dreptul dvs. de a fi informat în mod complet cu privire la operațiunile de prelucrare de date pe care le efectuăm în cadrul activităților noastre specifice. Pentru a vă furniza aceste informații într-un mod cât mai accesibil și concis, am conceput prezenta Politică privind Prelucrarea Şi Protecţia Datelor Cu Caracter Personal (numită în continuare şi “Politica de Confidențialitate”). Așadar, acest document vă oferă informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, modul în care le colectăm, scopurile în care le folosim și cum le păstrăm în siguranță. Prezenta Politică de Confidențialitate indică, de asemenea, care sunt drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal, motiv pentru care vă rugăm să o parcurgeți cu mare atenție.

Pentru facilitarea parcurgerii prezentei Politici de Confidențialitate, găsiți mai jos definiții și explicații ale termenilor specifici utilizați:

Termen

Definiție

GDPR

REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Legislația privind protecția datelor

orice lege aplicabilă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, GDPR și orice legi naționale, regulamente și legislație secundară de implementare, atâta timp cât GDPR este în vigoare în UE;

Date cu caracter personal

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoana vizată

persoana fizică identificată sau identificabilă căreia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrare

orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana împuternicită de operator

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului

Destinatar

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Consimțământ

orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate

Identificatori online

adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri și pentru identificarea persoanelor fizice.

Cookies

un mic fișier text plasat pe computer de către acest website atunci când vizitați anumite părți ale website-ului și / sau atunci când utilizați anumite caracteristici ale website-ului. Detaliile cookie-urilor utilizate de acest website sunt prezentate în capitolul dedicat fișierelor de tip cookie.

Utilizator sau dumneavoastră

orice terță parte, respectiv persoanele care accesează site-ul Web

Website/ Site

site-ul web pe care îl utilizați în prezent, respectiv elcen.ro, precum și orice subdomenii ale acestui website.

 1. Categorii de persoane vizate

Prezenta Politică de Confidenţialitate se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane:

 • Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, prestatori, executanţi, clienți („Parteneri”);

 • Utilizatorilor site-ului nostru www.elcen.ro („Utilizatori”);

 • Persoanelor fizice care ne comunică date cu caracter personal în contextul interacțiunii cu ELCEN, ca de exemplu, dar fără a se limita la, persoane care sunt interesate de / solicită încheierea unui contract („Terţi”);

 • Candidaților care aplică pentru un loc de muncă vacant în cadrul ELCEN;

 • Elevilor și studenților care aleg să efectueze stagiul de practică în cadrul ELCEN;

 • Terțelor persoane car se adresează ELCEN pentru diverse sugestii, reclamații sau solicitări;

 • Orice alte persoane fizice identificate sau identificabile cărora, prin orice modalitate legală de colectare, le sunt prelucrate date cu caracter personal, ca de exemplu, dar fără a se limita la, persoane fizice / delegaţi care vizitează locaţii ale ELCEN, indiferent de scopul vizitei.

 1. Date cu caracter personal colectate și prelucrate

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • din informațiile pe care ni le furnizați prin documentele scrise de orice fel / completarea formularelor pe care le depuneti la registratura / secretariatele ELCEN;

 • din informațiile pe care ni le furnizați, în momentul înregistrării dvs. la punctele de acces în locaţiile ELCEN;

 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă formă de corespondență;

 • prin navigarea pe site-ul www.elcen.ro.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz. De asemenea, vom colecta informații privind vizita dumneavoastră pe site-ul www.elcen.ro , cum ar fi data și ora la care ați accesat website-ul, inclusiv adresa IP publică, cum ar fi oferirea celui mai bun conținut adecvat al site-ului, e-mailuri si newsletter-uri, pentru a ne îmbunătăți și promova activitatea / produsele și serviciile, precum și conținutul pe site-ul nostru.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

 1. suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau

 2. în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care ne furnizați, prin orice modalitate, în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile), vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al ELCEN, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul www.elcen.ro numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

 1. Modalități de colectare a datelor cu caracter personal

ELCEN colectează datele cu caracter personal în următoarele modalități: direct de la dumneavoastră (de exemplu: conţinute în documentele / formularele depuse de dumneavoastră la registratura / secretariatele ELCEN, transmise prin email, prin intermediul rețelelor de socializare ori prin alte mijloace de comunicare), din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul, din rețele sociale precum și prin intermediul cookie-urilor. În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

De fiecare dată când vizitați site-ul www.elcen.ro, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie

 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clickuri către, prin și de la site-ul www.elcen.ro (inclusiv data și ora), informațiile pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele cazuri (enumerarea nefiind limitativă):

 • atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a semna un contract cu dumneavoastră;

 • atunci când trebuie să derulăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;

 • atunci când trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu: legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, fiscalitate, audit, securitate fizică, etc.);

 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu: pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;

 • în cazul în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, legate de vizita pe site-ul www.elcen.ro , pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;

 • pentru a îmbunătăți site-ul www.elcen.ro inclusiv funcționalitatea acestuia;

 • pentru administrarea site-ului www.elcen.ro;

 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;

 • pentru a păstra site-ul www.elcen.ro în condiții de siguranță;

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru a putea prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, ELCEN se bazează pe diferite temeiuri legale, după cum urmează:

 1. În baza consimțământului exprimat de dumneavoastră, în cazul situațiilor specifice (de ex.: contactarea in scopuri de marketing, pastrarea datelor pentru o perioadă suplimentară celei impuse de legislația națională, etc.);

 2. Derularea unui contract existent sau în vederea încheierii unui contract nou: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului existent sau pentru a face demersurile necesare încheierii unui nou contract (de ex., în cazul contractelor de colaborare, contractelor de vânzare – cumpărare, contractelor de furnizare etc.). De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi necesară pentru a face demersuri înainte de încheierea/semnarea unui posibil contract, în condițiile în care sunteți un Terţ / potențial Partener și doriți să ne contactați în vederea unei eventuale colaborări;

 3. Interese legitime: Putem folosi datele cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, în contextul desfășurării obiectului nostru de activitate, pentru îmbunățirea serviciilor oferite, pentru optimizarea fluxurilor interne de lucru, soluționarea investigatiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care ELCEN este sau ar putea fi implicat.

Concret, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Parteneri şi Terţi:

În scopul achiziţiei de produse / servicii / lucrări, furnizării de energie electrică şi termică, inclusiv de produse şi servicii asociate precum și efectuării plăților în baza contractelor, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract;

 • obligații legale care ne sunt impuse;

 • interesul nostru legitim.

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale Partenerilor/ Terţilor în scopul comunicărilor legate de executarea unor anumite contracte/ de potenţiale contracte.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract/ o potenţială colaborare contractuală;

 • obligațiile legale care ne sunt impuse;

 • interesul nostru legitim.

Candidați la locurile de muncă vacante publicate de ELCEN:

În legătură cu participarea dumneavoastră la procesul de recrutare și selecție pentru unul sau mai multe din job-urile menționate ca disponibile, în cadrul ELCEN, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, (de exemplu datele din CV-ul pe care ni-l trimieți), în scopul selecției, evaluării competențelor profesionale pentru job-ul/job-urile la care aplicați, precum și pentru comunicarea cu dumneavoastră, pe parcursul derulării procesului de recrutare.

Această prelucrare este necesară pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, conform art.6 alin. (1) lit. b) din GDPR.

Utilizatorii ce accesează site-ul www.elcen.ro („Utilizatori”):

Vom folosi datele personale pe care ni le furnizați (numele dvs., adresa dvs. de e-mail sau alte date personale furnizate în corpul mesajului sau în comunicațiile telefonice) pentru a răspunde oricăror solicitări pe care le formulați. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim de a cunoaște persoana căreia îi este destinat răspunsul.

Elevii și studenții care aleg să efectueze stagiul de practică în cadrul ELCEN:

Vom prelucra datele personale ale elevilor și studenților care efectuează stagiul de practică în cadrul ELCEN, în scopul derulării sesiunii de practică.

Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care persoana vizată (de exemplu stagiarul) este parte, conform art.6 alin. (1) lit. b) din GDPR.

Terțele persoane fizice ce se adresează ELCEN pentru diverse sugestii și reclamații:

Vom folosi datele personale pe care ni le furnizați (numele dvs., adresa dvs. de e-mail sau alte date personale furnizate în corpul mesajului sau în comunicațiile telefonice) pentru a răspunde oricăror solicitări/ aspecte pe care le formulați. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim de a cunoaște persoana căreia îi este destinat răspunsul.

Orice alte persoane fizice identificate sau identificabile cărora, prin orice modalitate legală de colectare, le sunt prelucrate date cu caracter personal, ca de exemplu, dar fără a se limita la, persoane fizice/ delegaţi care vizitează locaţii ale ELCEN, indiferent de scopul vizitei:

Vom folosi datele personale pe care ni le furnizați (numele dvs., seria şi numărul cărţii de identitate sau alte date personale de identificare) pentru a vă acorda acces autorizat în spațiile de lucru ale ELCEN. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim de a asigura securitatea accesului în spațiile de lucru ale ELCEN.

 1. Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie?

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, sau pentru a fi indeplinite interesele legitime ale ELCEN, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale, să îndeplinim interesele legitime sau să respectăm obligațiile legale care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor noastre în raport cu dvs. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

 1. Cui transmitem datele cu caracter personal?

ELCEN nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal.

În cadrul ELCEN, membrii personalului angajați interni, precum și membrii personalului aparținând colaboratorilor, sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Membrii personalului ELCEN au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de ELCEN, în legătură cu responsabilitățile specifice de serviciu.

Pentru protecţia datelor cu caracter personal sunt luate măsuri tehnice şi organizatorice.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. ELCEN nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori/ prestatori/ executanţi și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră,

 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

 • Către consultanți externi (de exemplu avocați, contabili, auditori, consultanți externi), în scopuri specifice, și doar atunci când este necesar.

ELCEN efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate, în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de ELCEN. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către ELCEN, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

 1. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor enumerate în prezenta Politică de Confidenţialitate sau pentru perioada impusă de legislația națională / reglementărilor interne ELCEN aplicabile (ori de câte ori aceste reglementări nu exced prevederilor legale), în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteți Partener sau Terţ, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale/ interacţiunii cu dumneavoastră precum și pe perioada de timp impusă de legislația națională în vigoare, în funcție de caz.

În cazul în care sunteți candidat la unul sau mai multe din locurile de muncă vacante în cadrul ELCEN, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfășurării procesului de recrutare și selecție, plus o perioadă de 1 (un) an după încheierea procesului de recrutare (în cazul în care candidatul nu a fost angajat în companie). Numai cu acordul dumneavoastră explicit datele respective vor putea fi păstrate pentru o perioadă suplimentară de maxim 2 ani.

În cazul în care sunteți elev/student vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfășurării stagiului de practică, plus o perioadă de maxim 3 până la 5 ani după încheierea stagiului de practică, dar numai cu acordul dumneavoastră explicit.

În cazul în care efectuați o reclamație/ sesizare vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada necesară rezolvării reclamației, atât pe cale administrativă cât şi, dacă va fi cazul, pe cale judecătorească.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

În principiu, vă vom păstra datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația națională aplicabilă/ reglementărilor interne ELCEN (ori de câte ori aceste reglementări nu exced prevederilor legale). Ulterior, vom elimina/șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora. După caz, datele cu caracter personal din contracte, comunicări și alte documente identificate pot fi supuse unor cerințe legale specifice, care necesită păstrarea pentru perioada de timp specificată/ rezultată din legislația națională aplicabilă.

 1. Stocarea datelor personale și transferul datelor personale în afara țării

Site-ul www.elcen.ro este administrat și întreținut de ELCEN și găzduit de serverele Companiei, aflate în sediul acesteia.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat, emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;

 • o certificare „scut de confidențialitate”;

 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;

 • un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;

 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau

 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

 1. Ce drepturi aveți?

In condiţiile legislaţiei în materia prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal care vă aparțin:

 • Dreptul de informare

Aveți dreptul de a primi informații cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuate de către ELCEN;

 • Dreptul de acces

La solicitarea dvs., vă vom confirma dacă procesăm datele dvs. personale și, în caz afirmativ, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale care fac obiectul prelucrării ELCEN, precum și următoarele informații:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care transferăm datele dvs. în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate aplicate.

Prima copie a datelor personale este furnizată în mod gratuit. Pentru solicitarea de exemplare suplimentare putem percepe o taxă suplimentară rezonabilă, ținând seama de costurile administrative aferente.

 • Dreptul de rectificare și/sau completare a datelor

Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să le corectați, respectiv să le completați. Aveți posibilitatea de a formula o solicitare în acest sens, urmând ca noi să efectuăm operațiunile necesare.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. rectificarea sau completarea datelor dvs.. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi (conform prevederilor articolului 19 din GDPR).

 • Dreptul de ștergere a datelor

Ne puteți cere să ștergem informațiile dvs. personale și noi vom da curs solicitării dvs., fără întârzieri nejustificate., în cazul în care se aplică una dintre situațiile de mai jos:

a) Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) Vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., în situația în care prelucrarea datelor are ca temei consimțământul dvs. și nu există nici un alt temei juridic în baza căruia noi să vă procesăm datele personale;

c) Vă opuneți prelucrării datelor dvs. în temeiul interesului nostru legitim, inclusiv cu privire la crearea de profiluri în baza acestui temei sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri în scopuri de marketing direct;

d) Datele dvs. au fost prelucrate în mod ilegal;

e) Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național;

f) Datele personale au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale către copii iar temeiul prelucrării este consimțământul.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. ștergerea datelor dvs.. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi (conform prevederilor articolului 19 din GDPR).

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor dvs. atunci când prelucrarea lor este necesară pentru:

a) exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

b) respectarea unei obligații legale care ni se aplică în calitate de operator de date cu caracter personal;

c) scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în măsura în care ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

d) constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Urmare a unei astfel de cereri, ELCEN poate să anonimeze datele, lipsindu-le de caracterul personal şi să continue prelucrarea în scopuri statistice.

 • Dreptul de restricționare a prelucrării

Ne puteți cere să blocăm și să restricționăm prelucrarea informațiilor dvs. personale în cazul în care se aplică una dintre situațiile de mai jos:

 1. Contestați exactitatea datelor – în acest caz, la solicitarea dvs., vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care efectuăm verificările necesare privind exactitatea datelor dvs.;

 2. Prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți ștergerea datelor dvs.;

 3. Nu mai avem nevoie de datele dvs. în scopul prelucrării, dar datele prelucrate cu privire la dvs. vă sunt necesare pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 4. V-ați opus prelucrării datelor dvs. în temeiul interesului nostru legitim, inclusiv cu privire la crearea de profiluri în baza acestui temei – în acest caz, la solicitarea dvs., vom restricționa prelucrarea pentru perioada în care verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dvs.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. a fost restricționată, vom putea doar să stocăm datele dvs. Orice altă modalitate de prelucrare în afara stocării se va realiza doar:

 • după obținerea consimțământului dvs;

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 • pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;

 • din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Vă vom informa înainte de a ridica orice restricție de prelucrare stabilită conform celor de mai sus.

Cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate, vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. restricționarea prelucrării acestor date. La solicitarea dvs. vă vom informa care sunt destinatarii respectivi (conform prevederilor articolului 19 din GDPR).

 • Dreptul la opoziție

Ne puteți solicita să nu mai procesăm informațiile dvs. personale din motive legate de situația particulară în care vă aflați, dacă prelucrarea datelor dvs. se realizează în temeiul interesului nostru legitim sau în temeiul unui interes public. Vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În plus față de cele de mai sus, ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru crearea de profiluri legată de marketingul direct respectiv.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

La solicitatea dvs. puteți primi datele cu caracter personal, in format structurat, care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; şi

 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 • Dreptul de a depune o plangere

Aveți dreptul de a depune o plângere, față de modalitatea de prelucrare a datelor de către ELCEN, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP – www.dataprotection.ro).

 • Dreptul de retragere a consimțământului

În cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte pentru viitor, prelucrarea anterioară retragerii rămânând valabilă.

 • Dreptul la o cale de atac judiciară

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a ANSPDCP.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate, în anumite situații, și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii relevante, care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

 1. Cum vă puteți exercita drepturile privind datele personale care vă aparțin?

Transmiterea solicitării de exercitare a unui drept/drepturilor dvs. Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected]

De asemenea, puteți să vă exercitați drepturile prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată şi semnată, înaintată către ELCEN la adresa poștală– București, Splaiul Independenței nr.227, sector 6, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor. În cerere, puteți arăta dacă doriți ca informațiile solicitate să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea vi se va face numai personal. Vă rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dvs.

Identificarea solicitantului. Pentru a putea gestiona în mod adecvat cererea dvs. avem rugămintea să vă identificați în mod cât mai complet. În măsura în care avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea solicitantului, vă vom cere informații suplimentare în vederea confirmării identității dvs.

Termen de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dvs. fără întârzieri nejustificate și în orice caz, în cel mult o lună de la data primirii cererii. În măsura în care cererea dvs. este complexă sau ne aflăm în situația de a procesa un număr mare de cereri, vom putea amâna motivat furnizarea răspunsului cu cel mult încă 2 luni, cu informarea dvs. prealabilă.

Furnizarea răspunsului. Vă vom furniza răspunsul nostru și eventualele informații solicitate în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați furnizarea acestora în alt format.

Refuzul. În măsura în care vom refuza să îndeplinim solicitarea dvs., vă vom informa cu privire la motivele care au condus la o astfel e decizie și cu privire la posibilitatea de depune o plângere în fața ANSPDCP și de a introduce o cale de atac judiciară.

Taxe. Exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care cererile dvs. au un caracter vădit nefondat sau sunt excesive, mai ales din prisma repetitivității lor, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza îndeplinirea celor solicitate.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

ELCEN acordă o atenție sporită datelor cu caracter personal și întelege să asigure confidențialitatea și securitatea datelor pe întreaga durată a activității prelucrare a acestora. ELCEN implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Monitorizarea conformării cu cerințele legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal este asigurată de către Responsabilul cu Protecția Datelor, din cadrul ELCEN.

ELCEN derulează relații contractuale cu terțe părți care și-au asumat obligații privind confidențialitatea și securitatea organizaționala și tehnică a datelor cu caracter personal.

În conformitate cu legislația europeană pentru protecția datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat şi folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal.

Utilizăm sisteme şi proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Doar personalul autorizat poate accesa datele personale în timp ce lucrează cu acestea.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 1. Fișierele de tip cookies

Site-ul www.elcen.ro utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe site-ul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații despre fișierele de tip cookie la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către ELCEN sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected].

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat, numere de asigurare socială etc.) atunci când ne contactați.

Ultima actualizare: 20.02.2024.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică de Confidenţialitate și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.elcen.ro

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent cu noile modificări.